การเจาะรูของสวมใส่

(Slot Enchant System)

 

ระบบการเจาะรูของสวมใส่ หรือ Slot Enchant System คือการเพิ่มช่องสำหรับใส่การ์ด (Card) ให้กับอาวุธ หรือไอเทมสวมใส่

สามารถเจาะรูไอเทมได้บางชนิดเท่านั้นตามที่ระบบกำหนด

 

สารบัญ

♦  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเจาะรูของสวมใส่

♦  NPC เจาะรู

♦  ของสวมใส่ที่สามารถเจาะรูได้

• อาวุธ

• ไอเทมสวมใส่

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเจาะรูของสวมใส่

 อาวุธ/ของสวมใส่ที่มีการตีบวก หรือใส่การ์ดแล้ว เมื่อนำไปเจาะรู หากสำเร็จ ค่าที่ตีบวกและการ์ดจะหายไป
 หากนำอาวุธธาตุที่สร้างโดยแบล็กสมิธไปเจาะรู ถ้าสำเร็จจะกลายเป็นอาวุธปกติไม่มีธาตุ
 หากเจาะรูไม่สำเร็จ ของสวมใส่ที่นำไปเจาะรู เงิน และวัตถุดิบที่ใช้ในการเจาะรูจะหายไป

 

NPC เจาะรู

NPC สำหรับเจาะรูของสวมใส่จะมี 2 ตัวคือ

NPC ตำแหน่ง
Leablem
Prontera
Payon
Morroc Ruins
Seiyablem
Prontera
Payon
Morroc

 

ของสวมใส่ที่สามารถเจาะรูได้

ของสวมใส่ที่สามารถเจาะรูได้จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ เรียงตามโอกาสสำเร็จในการเจาะรูจากน้อยไปหามาก ดังนี้

คลาส C > คลาส B > คลาส A > คลาส S นอกจากนี้ยังมีคลาสพิเศษอีกด้วย

หมายเหตุ : ในตารางด้านล่าง ไอเทมที่มีเครื่องหมาย *** ต่อท้าย เป็นไอเทมที่ยังไม่มีแพทช์ปัจุุบันของเซิฟเวอร์ Revo Classic

 

♦  อาวุธ

คลาส C

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
 Trident [2] Trident [3] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Seiyablem
 Rope [3] Rope [4] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Seiyablem
 Violin [3] Violin [4] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Seiyablem
 Book of Mother Earth Book of Mother Earth [3] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Leablem
 Book of Billows Book of Billows [3] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Leablem
 Book of Gust of Wind Book of Gust of Wing [3] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Leablem
 Book of the Blazing Sun Book of the Blazing Sun [3] 200,000
Phracon  10 อัน
25 Leablem

 

คลาส B

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
   Chain [2]    Chain [3] 300,000
Phracon 10 อัน
20 Seiyablem
   Gladius [2]    Gladius [3] 300,000
Oridecon 1 อัน
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Gakkung Bow [1]    Gakkung Bow [2] 300,000
Oridecon 2 อัน
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Pike [3]    Pike [4] 200,000
Phracon 10 อัน
20 Seiyablem
   Haedonggum [1]    Haedonggum [2] 300,000
Oridecon 2 อัน
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Lute [2]    Lute [3] 300,000
Emveretarcon 10 อัน
20 Seiyablem
   Wire Whip [2]    Wire Whip [3] 300,000
Emveretarcon 10 อัน
20 Seiyablem
   Waghnak [3]    Waghnak [4] 300,000
Phracon 10 อัน
20 Seiyablem
   Arbalest Bow [1]    Arbalest [2] 300,000 
Oridecon 2 อัน
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Orcish Axe    Orcish [4] 200,000
Oridecon 1 อัน
25 Leablem
   Scimiter [2]    Scimiter [3] 200,000
Oridecon 1 อัน
25 Leablem
   Spike    Spike [2] 300,000
Oridecon 1 อัน
20 Leablem

 

คลาส A

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
   Hunter Bow    Hunter Bow [1] 500,000
Oridecon 2 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Survivor's Rod    Survivor's Rod [1] 500,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
    Zweihander    Zweihander [2] 800,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Flamberge    Flamberge [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Infiltrator    Infiltrator [1] 700,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Ballista ***    Ballista [1] *** 500,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Stunner    Stunner [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Berserk    Berserk [1] 500,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Claymore    Claymore [2] 500,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
20 Seiyablem
   Dragon Killer    Dragon Killer [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
20 Leablem
   Katar of Quaking    Katar of Quaking [3] 500,000
Oridecon 2 อัน
25 Leablem
   Katar of Raging Blaze    Katar of Raging Blaze [3] 500,000
Oridecon 2 อัน
25 Leablem
   Katar of Frozen Icicle    Katar of Frozen Icicle [3] 500,000
Oridecon 2 อัน
25 Leablem
   Katar of Piercing Wind    Katar of Piercing Wind [3] 500,000
Oridecon 2 อัน
25 Leablem
   Golden Mace [1]    Golden Mace [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
20 Leablem
   Oriental Lute    Oriental Lute [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
20 Leablem
   Queen's Whip    Queen's Whip [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
20 Leablem
   Spectral Spear    Spectral Spear [1] 500,000
Oridecon 2 อัน
15 Leablem
   Gae Bolg    Gae Bolg [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
15 Leablem
   Schweizersabel    Schweizersabel [2] 500,000
Oridecon 2 อัน
20 Leablem

 

คลาส S

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
   Gungnir    Gungnir [2] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Poison Knife    Poison Knife [2] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Ice Pick    Ice Pick [1] 2,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Sucsamad    Sucsamad [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Ginnungagap    Ginnungagap [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Cutlus    Cutlus [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Crescent Scythe    Crescent Scythe [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Survivor's Rod    Survivor's Rod [1] 2,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Seiyablem
   Zephyrus    Zephyrus [3] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem
   Mailbreaker    Mailbreaker [3] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem
   Dragon Slayer    Dragon Slayer [2] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem
   Swordbreaker    Swordbreaker [3] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem
   Assassin Dagger    Assassin Dagger [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem
   Grand Cross    Grand Cross [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem
   Executioner    Executioner [1] 1,000,000
Oridecon 5 อัน
Steel 10 อัน
10 Leablem

 

♦  ไอเทมสวมใส่

คลาส C

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
   Mantle    Mantle [1] 200,000
Steel 3 อัน
25 Seiyablem
   Coat    Coat [1] 200,000
Steel 3 อัน
25 Seiyablem
   Circlet    Circlet [1] 200,000
Steel 3 อัน
25 Seiyablem
   Biretta    Biretta [1] 200,000
Steel 3 อัน
25 Seiyablem
   Sunflower    Sunflower [1] 100,000
Steel 3 อัน
25 Leablem
   Ph.D Hat    Ph.D Hat [1] 200,000
Steel 3 อัน
25 Leablem
   Big Ribbon    Big Ribbon [1] 200,000
Steel 5 อัน
25 Leablem
   Boys Cap    Boys Cap [1] 200,000
Steel 5 อัน
25 Leablem

 

คลาส B

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
   Mirror Shield    Mirror Shield [1] 250,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Chain Mail    Chain Mail [1] 250,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Saint's Robe    Saint's Robe [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Silk Robe    Silk Robe [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Boots    Boots [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Shoes    Shoes [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Muffler    Muffler [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Guard    Guard [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Buckler    Buckler [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Shield    Shield [1] 250,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Bongun Hat    Bongun Hat [1] 250,000
Steel 5 อัน
20 Seiyablem
   Skull Ring    Skull Ring [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Leablem
   High Heels    High Heels [1] 300,000
Steel 5 อัน
20 Leablem

 

คลาส A

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
   Gemmed Sallet    Gemmed Sallet [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Bucket Hat    Bucket Hat [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Memory Book    Memory Book [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Tights    Tights [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Legion Plate Armor    Legion Plate Armor [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Full Plate    Full Plate [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Thief Clothes    Thief Clothes [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Greaves    Greaves [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Coif    Coif [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Manteau    Manteau [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Helm    Helm [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Ninja Suit    Ninja Suit [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Orc Helm    Orc Helm [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
   Ancient Cape    Ancient Cape [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
  Monk Hat Monk Hat   Monk Hat [1] Monk Hat [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
  Golden Gear Golden Gear   Golden Gear [1] Golden Gear [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
  Brooch Brooch   Brooch [1] Brooch [1] 400,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
  Munak Hat Munak Hat   Munak Hat [1] Munak Hat [1] 300,000
  Elunium 1 อัน
20 Seiyablem
  Pirate Bandana Pirate Bandana   Pirate Bandana [1] Pirate Bandana [1] 500,000
  Elunium 1 อัน
10 Leablem
   Black Leather Boots *    Black Leather Boots [1]* 500,000
  Elunium 1 อัน
10 Leablem

 

คลาส S

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
  Majestic Goat Majestic Goat   Majestic Goat [1] Majestic Goat [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Spiky Band Spiky Band   Spiky Band [1] Spiky Band [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Bone Helm Bone Helm   Bone Helm [1] Bone Helm [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Corsair Corsair   Corsair [1] Corsair [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Crown Crown   Crown [1] Crown [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Tiara Tiara   Tiara [1] Tiara [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Sphinx Hat Sphinx Hat   Sphinx Hat [1] Sphinx Hat [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
   Robe of Cast    Robe of Cast [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Earring Earring   Earring [1] Earring [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Ring Ring   Ring [1] Ring [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Bow Thimble Bow Thimble   Bow Thimble [1] Bow Thimble [1] 2,000,000
Elunium 2 อัน
10 Seiyablem
  Mage Coat Mage Coat   Mage Coat [1] Mage Coat [1] 1,000,000
Elunium 1 อัน
10 Leablem
  Holy Robe Holy Robe   Holy Robe [1] Holy Robe [1] 1,000,000
Elunium 1 อัน
5 Leablem
   Sacred Mission    Sacred Mission [1] 1,000,000
Elunium 1 อัน
5 Leablem
  Undershirt Undershirt   Undershirt [1] Undershirt [1] 1,000,000
Elunium 1 อัน
5 Leablem
  Pantie Pantie   Pantie [1] Pantie [1] 1,000,000
Elunium 1 อัน
5 Leablem

 

คลาสพิเศษ

ก่อนเจาะ หลังเจาะ เงินที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ % NPC
  Hat of the Sun God Hat of the Sun God   Hat of the Sun God [1] Hat of the Sun God [1] 200,000,000
Gold 2 อัน
90 Leablem