ตารางวัตถุดิบและลูกธนูที่สร้างได้[1]

 

 

     
 

วัตถุดิบ

ลูกธนูที่ได้(จำนวนดอก)

ลูกธนูทั่วไป ลูกธนูธาตุ ลูกธนูสถานะ
Arrow Arrow Iron Arrow Iron Steel Arrow Steel Oridecon Arrow Oridecon Sharp Arrow Sharp Arrow of Wind Wind Crystal Arrow Crystal Fire Arrow Fire Immaterial Arrow Immaterial Rusty Arrow Rusty Arrow of Shadow Shadow Silver Arrow Silver Stone Arrow Stone Cursed Arrow Cursed Flash Arrow Flash Frozen Arrow Frozen Mute Arrow Mute Poison Arrow Poison Sleep Arrow Sleep Stun Arrow Stun
Amulet Amulet                           40            
Ancient Tooth Ancient Tooth     20        300                          
Armor Piece of Dullahan Armor Piece of Dullahan                      150                  
Barren Trunk Barren Trunk 20                                      
Battered Kettle Battered Kettle     50                                  
Bee Sting Bee Sting                    1                    
Blade of Darkness Blade of Darkness         600           200                  
Bloody Edge Bloody Edge         600                 200            
Blue Gemstone Blue Gemstone              30                 1        
Broken Sword Handle Broken Sword Handle       1000                                
   Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Burning Heart Burning Heart               150                        
Burning Horseshoe Burning Horseshoe     100                                  
Burnt Tree Burnt Tree                250                        
Cactus Needle Cactus Needle  50                                      
Cat's Eye Cat's Eye           200                            
Clock Hand Clock Hand 100                                   5  
Clock Tower Key Clock Tower Key       50                                
Coal Coal                     8                  
Cracked Diamond Cracked Diamond         50                              
Crystal Blue Crystal Blue              150                          
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Crystal Fragment Crystal Fragment                             10       30  
Cursed Ruby Cursed Ruby                           50         10  
Dark Crystal Fragment Dark Crystal Fragment                     50     30            
Dead Branch Dead Branch                                  40      
Decayed Nail Decayed Nail                   1 1                  
Destroyed Armor Destroyed Armor     150                                  
Dokebi Horn Dokebi Horn   40                 2                  
Dragon Canine Dragon Canine   50   1                                
Dragon Skin Dragon Skin      10                      50     50      
Elunium Elunium      1000                                  50
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Emperium Emperium       600         600               600      
Empty Bottle Empty Bottle   2                                    
Emveretarcon Emveretarcon   200                    40                
Evil Horn Evil Horn                     20       10          5
Fang Fang          2             40                
Fang of Garm Fang of Garm             300                          
Fin Helm Fin Helm     200       600                          
Fine-grained Trunk Fine-grained Trunk 20                                      
Flame Heart Flame Heart               1800                  5      
Foolishness of the Blind Foolishness of the Blind                             200          
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Gill Gill   80         150                          
Garlet Garlet   12                                    
Glittering Jacket [1] Glittering Jacket [1]                             1000          
Gold Gold       50                      50          
Great Nature Great Nature                         450    5          
Green Live Green Live                         150              
Hard Feeler Hard Feeler         20                              
Heroic Emblem Heroic Emblem        1                               5
Horn Horn    35                                    
Horrendous Mouth Horrendous Mouth                     5                  
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Ice Cubic Ice Cubic             100                          
Insect Leg Insect Leg         10                         50    
Iron Iron   100                                    
Iron Ore Iron Ore   50                                    
Jellopy Jellopy  4                                      
Key of the Underground Key of the Underground                     100                  
Lantern Lantern   80                                    
Leopard Claw Leopard Claw         10                              
Little Evil Horn Little Evil Horn    50                        2            
Live Coal Live Coal               100                        
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Loki's Whispers Loki's Whispers                     1000                  
https://cdn.exe.in.th/prt/Juno/Quest/Sign/Icon/Lucifer's%20Lament.png Lucifer's Lament                                 400   800 800
Manacles Manacles     50                                  
Mantis Scythe Mantis Scythe         1                              
Matchstick Matchstick               3000                        
Matyr's Leash Matyr's Leash     100   10 150                            
Mole Claw Mole Claw   50                     60              
Mother's Nightmare Mother's Nightmare                           1000            
Mr. Scream Mr. Scream     300   200                              
Mystic Frozen Mystic Frozen             450                 5        
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Ogre Tooth Ogre Tooth     30             5                    
Old Blue Box Old Blue Box         50                           50  
Old Pick Old Pick     50             100                    
Orc Claw Orc Claw     10                                  
Orc's Fang Orc's Fang   30 5                    10              
Oridecon Oridecon        250                                
Opera Masque Opera Masque     200                           40      
Phracon Phracon    50                                    
Piece of Bamboo Piece of Bamboo 100                                      
Piece of Shield Piece of Shield     100 100          300                      
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Poisonous Toad Skin Poisonous Toad Skin                                   20    
Porcupine Quill Porcupine Quill 70                       30              
Red Blood Red Blood               600                        
Red Gemstone Red Gemstone                   10       1       1    
Reins Reins    100 50                                  
Rough Elunium Rough Elunium     200                                  5
Rough Oridecon Rough Oridecon        50                                
Rough Wind Rough Wind            450                         5  
Scell Scell      8                                  
Scorpion Tail Scorpion Tail                    3                    
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Shackles Shackles   700 50                                  
Sharp Leaf Sharp Leaf         30                              
Shining Spear Blade Shining Spear Blade       100                                
Silver Robe Silver Robe                       700                
Silver Robe [1] Silver Robe [1]                 10     1000                
Solid Peach Solid Peach                                        30
Solid Trunk Solid Trunk 20                                      
Star Crumb Star Crumb                             30          
Star Dust Star Dust                              10          
Steel Steel     100                                  
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Stinky Scale Stinky Scale                                   1    
Stone Fragment Stone Fragment                         50             30
Tooth of Bat Tooth of Bat                     1                  
Tangled Chains Tangled Chains     50               50                  
Tree Root Tree Root  7                                      
Trunk Trunk  40                                      
Unicorn Horn Unicorn Horn                       1000                
Used Iron Plate Used Iron Plate     100             100                    
Venom Canine Venom Canine                                    1    
Welding Mask Welding Mask     200                                 40
  Arrow Iron Steel Oridecon Sharp Wind Crystal Fire Immaterial Rusty Shadow Silver Stone Cursed Flash Frozen Mute Poison Sleep Stun
Wind of Verdure Wind of Verdure           150                            
Wolf Claw Wolf Claw   15                                    
Wooden Mail Wooden Mail 700 500                                    
Wooden Mail [1] Wooden Mail [1] 1000 700                                    
Yellow Gemstone Yellow Gemstone                         30           1  
Young Twig Young Twig                                 1000      
Zargon Zargon                       50                
Zenorc's Fang Zenorc's Fang                    5                    
 
     

 

 

หมายเหตุ

เฉพาะวัตถุดิบที่มีในเซิร์ฟเวอร์ REVO-CLASSIC แล้วเท่านั้น